V Š E O B E C N É   O B C H O D N Í   P O D M Í N K Y

Společnost: Blue step spol. s r.o.

IČO/DIČ: 26721139 / CZ26721139

sídlo: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89521

telefon: +420 273 134 801, +420 773 990 807

e-mail: eshop@zdravesvetlo.cz

(dále „Prodávající“)1. Základní informace


1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují právní vztah, který vzniká uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a jeho zákazníkem (dále „Zákazník“), když je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese eshop.nasli.cz (dále „E-shop“), který provozuje Prodávající. E-shop se zabývá zejména prodejem speciálně vytvořených světel pro zvýšení světelného komfortu v prostorách, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotních a hygienických pomůcek, knih a DVD (dále „Zboží“)

  1.2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu s kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem, má přednost kupní smlouva.

  1.3. Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a Prodávajícího, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena kupní smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

  1.4. Kupní smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

  1.5. Prodávající upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před přijetím změny Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím.

  1.6. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. 

  1.7. Prodávající se může v nabídce Zboží uvedené v E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Zboží v E-shopu.  2. Způsob uzavření kupní smlouvy a platební podmínky

  2.1. U Zboží nabízeného v E-shopu je uvedena aktuální cena (dále „Kupní cena“) a další informace o Zboží a jeho vlastnostech. Ceny Zboží, jakož i veškeré další platby uvedené v E-shopu nebo v těchto Podmínkách, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků mimo ceny dopravy, balného podle odst. 3. těchto Podmínek, a případných příplatkových nebo volitelných služeb. Jestliže Prodávající Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud Prodávající neurčí jinak.

  2.2. K ceně Zboží Prodávající připočítá náklady na doručení, jejichž výše je závislá na způsobu přepravy, který si Zákazník zvolí (dále „Poštovné“).

  2.3. Sjednání kupní smlouvy probíhá následovně:

  2.3.1. Zákazník zvolí druh a případně také množství Zboží a vloží je do elektronického nákupního košíku;

  2.3.2. následně Zákazník vybere způsob doručení Zboží a způsob platby, přičemž u každého způsobu doručení a způsobu provedení platby je uvedena také jeho cena;

  2.3.3. dále Zákazník vyplní své kontaktní údaje a údaje pro doručení Zboží;

  2.3.4. stiskem tlačítka „Objednávám a zaplatím“ je odeslána závazná objednávka (dále „Objednávka“) a její součást tvoří všechny informace vyplněné v předchozích krocích; Zákazník může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal;

  2.3.5. Prodávající Zákazníkovi potvrdí přijetí Objednávky na jeho e-mail, který uvedl v Objednávce nebo při registraci k uživatelskému účtu (dále „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je uzavřena kupní smlouva.

  2.4. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně nebo telefonicky). 

  2.5. Na základě uzavřené kupní smlouvy se Zákazník zavazuje Zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu a Poštovné, případně další sjednané platby (dále „Další platby“), a také se zavazuje Zboží převzít. Prodávající se zavazuje odevzdat Zákazníkovi objednané Zboží a umožnit Zákazníkovi nabýt ke Zboží vlastnické právo. 

  2.6. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Objednávce případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a Prodávajícím, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit. Prodávající výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů. Zákazník se zavazuje nahradit Prodávajícímu škodu, kterou mu způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

  2.7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít kupní smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. Prodávající neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a sazba těchto nákladů je v běžné výši.

  2.8. Kupní cenu společně s cenou dopravy a případnými dalšími sjednanými náklady se Zákazník zavazuje uhradit jednám z následujících způsobů:

  2.8.1. v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Business Park Košíře, Jinonická 80, 158 00 Praha 5;

  2.8.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném v Objednávce;

  2.8.3. bezhotovostně kartou prostřednictvím platebního terminálu při dodání na dobírku v místě určeném v Objednávce, pokud způsob platby podporuje Zákazníkem zvolený přepravce nebo výdejní místo;

  2.8.4. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2201330574/2010, vedený u Fio Banka a.s. (dále „Účet Prodávajícího“), společně s uvedením variabilního symbolu, který je Zákazník povinen při platbě uvést;

  2.8.5. bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate;

  2.8.6. bezhotovostně prostřednictvím platebního tlačítka Comgate s využitím Google pay nebo Apple pay.

  2.9. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu.

  2.10. Při platbě na dobírku, ať už v hotovosti nebo bezhotovostně kartou, je Kupní cena včetně Poštovného a Dalších plateb splatná při převzetí Zboží. V případě jiné bezhotovostní platby je Kupní cena včetně Poštovného a Dalších plateb splatná do 72 hodin od odeslání Objednávky. Pokud Zákazník neuhradí Kupní cenu včetně Poštovného a Dalších plateb ve výše uvedených lhůtách, může Prodávající odstoupit od kupní smlouvy. Jestliže Prodávající odstoupí od kupní smlouvy, nezaniká tím nárok Prodávajícího na případnou náhradu nákladů na dopravu Zboží k Zákazníkovi.

  2.11. Při bezhotovostní platbě se Kupní cena, Poštovné a Další platby považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  2.12. Zákazník bere na vědomí, že v případě bezhotovostních plateb (mimo platby kartou při dobírce) Prodávající odešle Zboží až po připsání celé Kupní ceny včetně Poštovného a Dalších plateb na svůj účet. 

  2.13. Po úplném zaplacení Kupní ceny, Poštovného a ostatních nákladů vystaví Prodávající Zákazníkovi na provedené platby daňový doklad – fakturu, kterou pošle Zákazníkovi elektronicky na E-mail Zákazníka, s čímž Zákazník souhlasí, nebo mu jej předá spolu se Zbožím.

  2.14. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho úplným zaplacením a převzetím.  3. Přeprava a dodání Zboží

  3.1. Prodávající umožňuje následující způsoby doručení Zboží:

  3.1.1. osobním odběrem v provozovně Prodávajícího na adrese Blue step spol. s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5;

  3.1.2. doručení kurýrem;

  3.1.3. doručení na jednu z výdejen Zásilkovny.

  3.2. Cena za dodání (Poštovné) činí:

  3.2.1. 120,- Kč při platbě v hotovosti na dobírku;

  3.2.2. 90,- Kč při platbě převodem na Účet Prodávajícího, případně prostřednictvím platebního tlačítka nebo platební brány, to vše dle bodu 2.8.4. až 2.8.6.;

  3.2.3. zdarma, pokud celková cena Zboží objednávaného Zákazníkem, přesáhne 1.200,- Kč včetně DPH.

  3.3. Prodávající bude Zákazníkovi účtovat také tzv. balné, jestliže si Zákazník objedná lineární zářivky a objednané množství bude méně než 25 kusů. Pro vyloučení pochybností Prodávající prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že balné bude účtováno i v případě, že celková cena objednaného Zboží bude činit více než 1.200,- Kč včetně DPH. Cena balného činí 120,- Kč.

  3.4. Pokud je Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zákazník se zavazuje Zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud je mu Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. 

  3.5. Jestliže je z důvodů na straně Zákazníka Zboží doručováno opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným doručením nebo jiným způsobem doručení. V případě, že se Zákazník s Prodávajícím na základě zvláštního požadavku Zákazníka dohodli na jiném způsobu dopravy, než který umožňuje Prodávající, nese Zákazník nebezpečí škody na věci a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  3.6. V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží, má Prodávající právo kdykoliv za trvání prodlení od kupní smlouvy odstoupit.

  3.7. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je obal porušený způsobem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky, má Zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít a zároveň je povinen s osobou, která mu Zboží doručila, sepsat protokol o škodě. Současně je Zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost Prodávajícímu na telefonní číslo uvedené v záhlaví těchto Podmínek nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou tamtéž, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku odmítnutí převzetí zásilky.

  3.8. Prodávající upozorňuje, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží. Doba dodání je uvedena u každého Zboží na E-shopu. Doba dodání je jen orientační a žádný z termínů dodání Zboží proto nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří případy, kdy si smluvní strany termín jako fixní sjednají.   4. Odstoupení od kupní smlouvy

  4.1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“). Lhůta pro odstoupení plyne:

  4.1.1. ode dne převzetí Zboží;

  4.1.2. ode dne převzetí poslední dodávky nebo části Zboží, pokud měl Prodávající dodat několik druhů nebo několik částí Zboží; nebo

  4.1.3. ode dne převzetí první dodávky Zboží, pokud měl Prodávající pravidelně a opakovaně dodávat Zboží.

  4.2. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení dle odst. 4.1.

  4.3. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy také prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat jak elektronicky, tak i v listinné podobě na adresu Prodávajícího. Formulář pro odstoupení je zároveň dodáván Zákazníkovi v listinné podobě společně se Zbožím.

  4.4. Pro zachování lhůty dle odst. 4.1. stačí, aby Spotřebitel oznámení o odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě odeslal. 

  4.5. Zákazník je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat Zboží zpět na adresu Prodávajícího: Blue step spol. s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5.

  4.6. V případě, že Zákazník (nejen Spotřebitel) z jakéhokoli důvodu odstoupí od kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi Kupní cenu společně s Poštovným a Dalšími platbami do 14 dnů od odstoupení, ustanovení odst. 4.7. tím není dotčeno. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijal. Prodávající je oprávněn platbu vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  4.7. Jestliže Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízí několik možností, je povinen Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich. 

  4.8. Prodávající je oprávněn počkat s vrácením Kupní ceny, poštovného a Dalších plateb do doby, než mu Zákazník vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.

  4.9. Náklady na vrácení Zboží nese Zákazník, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

  4.10. Pokud bylo vrácené Zboží poškozeno v důsledku porušení Zákazníkových povinností, je Prodávající oprávněn vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu škody a započíst ho na částku, která mý být Zákazníkovi vrácena.

  4.11. Zákazník bere na vědomí, že právo odstoupit od kupní smlouvy se nevztahuje mimo jiné na smlouvy:

  4.11.1. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu;

  4.11.2. od smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny určené k okamžité konzumaci apod.) nebo také Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. při smíchání jednoho potravinového doplňku s jiným);

  4.11.3. od smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho už není možné vrátit (např. otevření obalu dámských hygienických potřeb apod.);

  4.11.4. od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, případně počítačového programu, pokud Zákazník porušil jejich původní obal; nebo 

  4.11.5. od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy (např. e-kniha, kterou Prodávající zaslal na E-mail Zákazníka).

  4.12. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Zákazník, a to až do doby, než Zákazník převezme Zboží. V případě, že Prodávající z jakéhokoli důvodu odstoupí od kupní smlouvy, vrátí si Prodávající a Zákazník všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Kupní cenu včetně Poštovného a Dalších plateb a Zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.

  4.13. V případě, že Zákazník objedná Zboží, u něhož byla v E-shopu zobrazena zjevně nesprávná cena, případně které již není skladem, informuje ho Prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu od provedení Objednávky. Prodávající může zároveň od kupní smlouvy odstoupit. 

  4.14. Jestliže Prodávající Zákazníkovi společně se Zbožím zašle dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od kupní smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnost a Zákazník je povinen společně se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.  5. Práva z vadného plnění a možnosti reklamace

  5.1. Tam, kde tento odstavec hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se jeho práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  5.2. Úvod

  5.2.1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad. Zboží má vady tehdy, jestliže má nějaké nedostatky (např. jiné množství, chybějící nebo poškozené části apod.). Za vady Zboží odpovídá Prodávající v rozsahu uvedeném dále.

  5.2.2. Prodávající neodpovídá za vady:

  5.2.2.1. vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo nerespektování účelu, pro který se Zboží běžně využívá;

  5.2.2.2. pro které byla ujednána nižší cena Zboží;

  5.2.2.3. u použitého Zboží neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již jeho převzetí Zákazníkem;

  5.2.2.4. které způsobil Zákazník.

  5.3. Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Pokud je na obalu Zboží vyznačeno datum spotřeby, skončí lhůta k uplatnění práva z vadného plnění Zákazníkům (nejen Spotřebitelům) dovršením data spotřeby. Jestliže se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, tím není dotčeno ustanovení předchozí věty.

  5.4. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

  5.4.1. Zákazník je povinen Zboží při jeho převzetí podrobně zkontrolovat a pokud zjistí, že má vady, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci podle odst. 5.5. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

  5.4.2. Skryté vady je Zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co je zjistí. Nejpozději však v reklamační lhůtě uvedené v odst. 5.3.

  5.4.3. Zákazník není oprávněný uplatnit reklamaci na Zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím Zboží, případně pokud ho na ni Prodávající upozornil nebo mu z toho důvodu Prodávající poskytl přiměřenou slevu z Kupní ceny.

  5.5. Způsob uplatnění reklamace

  5.5.1. Reklamaci může Spotřebitel, ale i jakýkoli jiný Zákazník, uplatnit u Prodávajícího na adrese Blue step spol. s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5, případně elektronicky na adrese eshop@zdravesvetlo.cz. 

  5.5.2. Spotřebitel v reklamaci uvede popis vady Zboží a adresu včetně e-mailu, na kterou ho Prodávající vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace. Spotřebitel také uvede, jakým ze způsobů dle odst. 5.6.1. chce, aby byla jeho reklamace vyřízena. Zákazník je rovněž povinen předložit doklad o koupi Zboží, aby bylo zřejmé, že Zboží bylo zakoupeno od Prodávajícího. Bez dokladu o koupi Zboží nebude reklamace vyřízena, nedohodne-li se Prodávající se Spotřebitelem jinak.

  5.5.3. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady uvedenými v odst. 5.5.2. 

  5.5.4. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho Prodávající e-mailem zaslaným na adresu kterou uvedl v reklamaci v souladu s bodem 5.5.1. k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy bude Prodávajícímu doručeno doplněné podání ze strany Zákazníka. Jestliže Zákazník nedoplní svoje podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, bude se reklamace považovat za neopodstatněnou. 

  5.5.5. Prodávající Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Prodávající také vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud Prodávající reklamaci zamítne, vydá o tom Spotřebiteli písemné potvrzení společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.

  5.6. Vyřízení reklamace 

  5.6.1. Spotřebitel má podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:

  5.6.1.1. požadovat bezplatné odstranění vady;

  5.6.1.2. požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny

  5.6.1.3. pokud je takový požadavek úměrný (např. v případě, kdy nejde odstranit vadu bez zbytečného odkladu), může Zákazník požadovat dodání nového Zboží bez vad, případně dodání nové části Zboží bez vad, pokud se vada týká jen části Zboží;

  5.6.2 V případě, že se vyskytne podstatná neodstranitelná vada Zboží nebo se vyskytla odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má Zboží větší počet vad, může Zákazník uplatnit právo na výměnu Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.  5.7. Pokud Spotřebitel uplatní svoje práva z vadného plnění (reklamuje Zboží), rozhodne Prodávající o reklamaci ihned a ve složitých případech potom do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady. 

  5.8. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů může Prodávající prodloužit jen po domluvě se Spotřebitelem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Pokud lhůta marně uplyne, má se za to, že vada Zboží existovala a Spotřebitel tak má stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

  5.9. O dobu, kdy je vyřizována reklamace, se prodlužuje lhůta k uplatnění práv z vadného plnění. V případě dodání nového Zboží Spotřebiteli běží nová lhůta 24 měsíců k uplatnění práv z vadného plnění.  6. Uživatelský účet a věrnostní program

  6.1. Prodávající umožňuje Zákazníkovi na internetových stránkách E-shopu zřídit si svůj uživatelský účet. Ten se vytváří registrací. Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání Zboží. K objednání Zboží ale není registrace a zřízení uživatelského účtu nutné.

  6.2. K registraci a zřízení uživatelského účtu Zákazník vyplní základní povinné údaje, tj. e-mail a heslo. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů k uživatelskému účtu a není oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám. Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu, která by byla způsobena v důsledku porušení předchozí věty.

  6.3. Zákazník je povinen při registraci uživatelského účtu uvádět správné a pravdivé údaje a průběžně je také aktualizovat. 

  6.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že vytvořením uživatelského účtu se stává členem věrnostního programu. Podrobnosti jeho fungování jsou uvedeny v těchto Podmínkách a zároveň zde (dále „Informace k VP“). Informace k VP jsou neoddělitelnou součástí těchto Podmínek.

  6.5. Vytvořením uživatelského účtu se Zákazníkovi začnou automaticky přičítat body za nákupy provedené prostřednictvím uživatelského účtu. Tyto body může následně využít na nákup dalšího Zboží.

  6.6. Body věrnostního programu se přičítají v poměru 3 % ze zakoupeného Zboží Zákazníkem účastnícím se věrnostního programu. 1 bod je roven 1 Kč.

  6.7. Prodávající upozorňuje, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která vznikne Zákazníkovi v důsledku omezené funkčnosti nebo nefunkčnosti uživatelského účtu. 

  6.8. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit Zákazníkův uživatelský účet, zejména v případě, kdy ho Zákazník déle než jeden rok nevyužívá nebo porušuje tyto Podmínky.

  6.9. Zákazník je oprávněn svůj uživatelský účet kdykoli zrušit.  7. Ochrana osobních údajů

  7.1. Osobní údaje Zákazníka Prodávající zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie. 

  7.2. Osobní údaje, které Zákazník uvede v Objednávce nebo v kupní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Prodávajícího. 

  7.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů Prodávajícího jsou dostupné na adrese eshop.nasli.cz/zasady-ochrany-soukromi.  8. Informace o řešení sporů a dohledu

  8.1. Vyřizování stížností Zákazníků – spotřebitelů, zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@zdravesvetlo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na elektronickou adresu Zákazníka.

  8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem z kupní smlouvy.

  8.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.4. Prodávající je oprávněn k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  9. Závěrečná ustanovení

  9.1. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

   

  9.2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

  9.3. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a Prodávajícím, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla Prodávajícího. Tím nejsou dotčena práva Zákazníka – Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

  9.4. Pokud se Zákazník s Prodávajícím nedohodne jinak, bude veškerá korespondence mezi nimi vedena prostřednictvím e-mailu, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě, že Prodávající bude Zákazníkovi doručovat na e-mail, bude pro tento účel využívat E-mail Zákazníka, tj. e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce, případně při registraci nebo v reklamaci.

  9.5. Kupní smlouva je uložena elektronicky u Prodávajícího a Prodávající k ní neumožňuje přístup.

  9.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2020.
  OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Formulář ke stažení zde.